حمايت

روزنامه صبح ايران


مد ير مسئول:علي شمس

سر دبير :محمود ضيائي فرد

صاحب ا متياز : سا زمان زند ا نها و ا قد ا مات تا ميني كل كشور


آدرس : خيابان جمهوري بين حافظ و استانبول كوچه شهيد مسعود سعد شماره  10    طبقه پنجم

تلفن : 66729461 الي 4      فكس : 66729494

سازمان آگهي ها : 66 الي 7


كليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه حمايت مي باشد