روزنامه حمایت روزنامه صبح ایران

 

صاحب امتیاز: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

 

مدیر مسئول: علی شمس

 

سر دبیر: محمود ضیائی فرد

 

آدرس: خیابان جمهوری اسلامی ، بین پل حافظ و چهر راه استانبول ، کوچه مسعود سعد ،پلاک 10

 

تلفن:

 

فکس:

 

سازمان آگهی ها: